Ga verder naar de inhoud

KC10/23-0048

Irrecevable KC - Hasselt Commission des plaintes Disciplinaire
TUCHT - TERMIJN

Een klacht moet uiterlijk de zevende dag na die waarop de gedetineerde kennis heeft gekregen van de bestreden beslissing, worden ingediend. De klacht tegen de tuchtbeslissing werd laattijdig ingediend waardoor de klacht in principe dus niet ontvankelijk is, tenzij er elementen voorhanden zijn waaruit blijkt, rekening houdend met alle omstandigheden, dat klager de klacht zo spoedig mogelijk heeft ingediend als redelijkerwijze van hem kon worden verlangd. Er zijn de klachtencommissie geen dergelijke elementen bekend. De klacht is onontvankelijk.