Ga verder naar de inhoud

KC05/23-0055

Fondée KC - Brugge Commission des plaintes Disciplinaire
TUCHT – ZORGVULDIGHEIDSPLICHT

Klager heeft klacht ingediend tegen een tuchtsanctie van één week ATV wegens feiten van ‘schade aan omkadering venster'. Klager werd schuldig geacht aan de opzettelijke beschadiging of vernieling van andermans roerende of onroerende goederen, of de bedreiging daarmee (een tuchtinbreuk van eerste categorie). De klachtencommissie wijst erop dat de directie bij het bewijzen van de schuld en het onderzoek naar de ware toedracht van de feiten gebonden is aan de zorgvuldigheidsplicht. Zij dient zich alle nuttige informatie te laten bezorgen voor de beoordeling van de zaak. De klachtencommissie is in dit kader bevoegd om na te gaan of de feitenvinding zorgvuldig gebeurde, of er werd uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens en of de directie haar appreciatiebevoegdheid op een zorgvuldige wijze heeft uitgeoefend.

De klachtencommissie is van oordeel dat de directie bij het beoordelen van de feiten die aan klager ten laste werden gelegd niet de vereiste zorgvuldigheid aan de dag heeft gelegd. Zo legt de directie geen celstaat voor, die nochtans zou moeten opgemaakt zijn naar aanleiding van de mutatie van klager naar de desbetreffende cel. In het verslag van de tuchtzitting en de tuchtbeslissing zelf wordt evenmin gewag gemaakt van een celstaat. De klachtencommissie acht het niet uitgesloten dat ofwel de schade niet werd opgemerkt tijdens een algemene controle (waarvan de directie nog gewag maakt in haar verweer) ofwel dat deze schade door een andere persoon werd aangebracht in de periode tussen deze algemene controle en het moment dat klager naar de cel verhuisde. De klacht is ontvankelijk en gegrond.